Voorwaarden

Voorwaarden Print API

Print API (“Print API”) biedt integratiemogelijkheden (de “API”) aan op de website www.printapi.nl, welke toegang biedt tot informatie, code en ander materiaal (de “API-content”). De API omvat zowel de REST API als de Web plugin en de Online Editor.

Deze overeenkomst beschrijft onder welke voorwaarden de API wordt aangeboden, hoe de API gebruikt dient te worden, en wat uw rechten en verplichtingen zijn bij het gebruik van de API en API-content in uw eigen producten of diensten.

Op de API is de privacyverklaring van Print API van toepassing.

Door het accepteren van deze overeenkomst (de “Overeenkomst”) verklaart u de gestelde voorwaarden alsmede de verwezen documenten te hebben gelezen, begrepen en geaccepteerd.

1. Licentie

Print API verleent u hiermee een herroepbare, niet-overdraagbare licentie om de API te gebruiken in overeenstemming met de Overeenkomst. Deze licentie, en de producten en diensten die u ontwikkelt onder deze licentie, vormen geen beperking voor de doorontwikkeling, wijziging of beëindiging van de API en API-content.

2. Technische beperkingen

U mag de API alleen gebruiken zoals uiteengezet in onze documentatie. U bent niet gerechtigd om de API te verstoren en legt passende technische maatregelen ten uitvoer om de verstrekking van schadelijke inhoud aan de API te voorkomen. Onder schadelijke inhoud wordt hier bijvoorbeeld verstaan: virussen, Trojaanse paarden en andere vormen van malware.

3. Aansprakelijkheid

Het gebruik van de API en API-content is geheel op eigen risico. Print API is niet aansprakelijk voor indirecte schade afkomstig uit uw gebruik, of onvermogen tot gebruik, van de API of API-content. Onder indirecte schade wordt hier bijvoorbeeld verstaan: verlies van winst, verlies van clientèle, verlies van gegevens en kosten voor probleemoplossing.

In het geval van alcoholverkoop is de verkopende partij (PrintAPI klant) vanaf de bestelling tot aan de aflevering aan de deur, verantwoordelijk voor het naleven van de leeftijdsgrens.

Auteursrecht/intellectueel eigendom

Print API aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van door u verstrekte gegevens en beeldmaterialen. Wij wijzen er op dat het niet is toegestaan auteursrechtelijke beschermde werken te verveelvoudigen anders dan voor privédoeleinden.

Alle broncode, documentatie, modellen, libraries, e.d. die door Print API aan u worden verstrekt blijven intellectueel eigendom van Print API en mogen derhalve, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Print API, voor geen ander doel dan het werken met de API gebruikt worden.

Garanties

Print API biedt geen garantie voor de veiligheid, betrouwbaarheid, beschikbaarheid of prestaties van de API en API-content. Wel leggen wij passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer om deze te waarborgen.

Wij doen ons best om geprinte producten conform wens van de klant af te drukken. Reclamaties dienen binnen twee weken na levering van de door de klant verstrekte opdracht kenbaar gemaakt te worden. Wanneer de klacht gegrond verklaard wordt kan uitsluitend aanspraak gemaakt worden op het opnieuw uitvoeren van de opdracht, of wanneer dat niet mogelijk is, verstrekking van een gelijkwaardig product.

Print API stelt nadrukkelijk vast dat de kwaliteit van de afdrukken nooit beter zal kunnen zijn dan die van de door u aangeleverde bestanden. De aansprakelijkheid van Print API blijft dan ook beperkt tot verwijtbare fabricagefouten.

Tenzij anders vermeld verstuurt Print API alle geprinte producten binnen 5 werkdagen na opdracht. De daadwerkelijke levertijd is afhankelijk van het land en de verzendmethode. Vertragingen in de levertijd kunnen geen aanleiding geven tot schadevergoeding of tot annulering van de opdracht.

Vrijwaring

U vrijwaart Print API, onze partners en werknemers tegen alle aanspraken van derden met betrekking tot uw gebruik van de API of API-content in strijd met de Overeenkomst.

4. Wijzigingen

API/API-content

Print API behoudt zich het recht voor te allen tijde, op basis van onze redelijke beoordeling, de API en/of API-content te wijzigen zonder u vooraf te informeren. Print API streeft ernaar om de technische compatibiliteit van de API met uw producten en diensten te waarborgen voor een termijn van minimaal zes maanden, en u binnen redelijke termijn te informeren over technische wijzigingen in de API.

Voorwaarden

Print API behoudt zich het recht voor, na kennisgeving minimaal 4 weken vooraf, de Overeenkomst te wijzigen. Door uw gebruik van de API voort te zetten na een wijziging in de Overeenkomst, bevestigt u dat u de wijziging accepteert. Als u de wijziging niet accepteert, bent u niet langer gerechtigd om de API te gebruiken en dient u uw gebruik van de API stop te zetten in overeenkomst met het hoofdstuk “Termijn en beëindiging”.

5. Termijn en beëindiging

De Overeenkomst, inclusief uw licentie voor de API, treedt in werking wanneer u deze accepteert, en blijft van kracht zolang Print API de API aanbiedt, tenzij eerder beëindigd overeenkomstig de bepalingen in dit hoofdstuk.

Print API behoudt zich het recht voor deze overeenkomst onmiddellijk te beëindigen en uw toegang tot de API te ontzeggen wanneer u de API en/of API-content gebruikt in strijd met de in de Overeenkomst vermelde bepalingen. Wij behouden ons ook het recht voor, op basis van onze redelijke beoordeling en na kennisgeving minimaal 4 weken vooraf, de API en/of de API-content gedeeltelijk of geheel te stoppen of uw toegang tot de API te ontzeggen.

U hebt het recht om te allen tijde, zonder opgave van redenen en zonder kosten, deze Overeenkomst te beëindigen. Een dergelijke beëindiging wordt uitgevoerd door uw gebruik van de API stop te zetten en ons per e-mail te informeren op info@printapi.nl.

6. Uitbetalingen/facturen

Print API behoudt zich het recht om in het geval van betaalmethode “Betaalscherm” vijf euro administratiekosten in rekening te brengen mits er een bedrag lager dan vijf euro uitbetaald dient te worden. Naast het uitblijven van de uitkering wordt er niets in rekening gebracht. Het factureren en uitbetalen vindt eenmaal per maand plaats.

7. Geschillen/toepasselijk recht

Indien en voor zover een verplichting of een beperking van uw rechten bepaald in de Overeenkomst niet geldig zijn door uw rechten als een consument, zal deze niet op u van toepassing zijn. Niets in de Overeenkomst is bedoeld om uw wettelijke rechten als een consument uit te sluiten of te beperken.

De Overeenkomst is onderworpen aan en opgesteld in overeenstemming met de Nederlandse wet- en regelgevingen. Met inachtneming van het bepaalde in art. 100 van Burgerlijke Rechtsvordering zullen alle geschillen worden beslecht door de bevoegde rechter binnen het arrondissement van de vestigingsplaats van Print API.